બેથી ત્રણ દિવસની રજામાં ગુજરાતમાં આ જગ્યાઓ પર ફરવા જવાય

બેથી ત્રણ દિવસની રજામાં ગુજરાતમાં આ જગ્યાઓ પર ફરવા જવાય

0
કચ્છનું સફેદ રન કચ્છના સફેદ રણને દુનિયાનું સૌથી મોટું મીઠાનું રણ પણ માનવામાં આવે છે. જે દુનિયામાં Great Rann of Kutch તરીકે જાણીતું છે. કચ્છના...